Colofon

Hier vindt u informatie over: >Privacyverklaring

REMONDIS Belgien SPRL
Rue de l'Eau Rouge 3
4970 Stavelot
België
Tel.:+32 (0) 800 54 438
E-Mail: info-webshop@remondis.com

Bevoegd vertegenwoordigers
Directie: Arnoud Zamboni, Stefaan Pillen

Hof van registratie:
RC Liège

Fiscaal nummer (BTW nummer):
BE0838.611.322

BTW-identificatienummer (ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer):
BE0838.611.322

________________________________

(1) Inhoud van de webshop
Wij stellen alles in het werk, onze website steeds zo actueel, inhoudelijk correct en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen van fouten niet volledig worden uitgesloten. Daarin kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidskwesties, die betrekking hebben op materiële schade of schade van ideële aard, die door het gebruik of juist niet gebruiken van de daar aangeboden informatie c.q.door het gebruik van ontbrekende en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is in principe uitgesloten, tenzij de fouten door opzet of grove nalatigheid werden veroorzaakt. Alle offertes zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het complete aanbod zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van ons internetaanbod. Indien sommige formuleringen of delen van deze tekst niet of niet volledig aan de geldende rechtstoestand voldoen, laat dit de overige delen van deze verklaring onverlet.

(2) Externe verwijzingen en links
Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.

(3) Auteursrecht en intellectuele eigendom
Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het betreffende geldige intellectuele eigendom en het persoonlijke bezit van de geregistreerde eigenaar. Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij ons als auteur van de sites. Vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

(4)  Genderneutraal taalgebruik
In verband met een betere leesbaarheid van de teksten wordt door ons noch de mannelijke noch de vrouwelijke vorm van persoonsgerelateerde hoofdwoorden gebruikt. Dit betekent in geen geval dat het ene geslacht ten opzichte van het andere wordt benadeeld. Dames en heren worden met de inhoud van onze webshop in dezelfde mate aangesproken.

(5) Procedure voor het regelen van geschillen
Er vindt geen deelname aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie plaats. Via de onderstaande link bereikt u het platform van de EU-commissie voor het regelen van online geschillen: www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

Laatst bekeken

Container Hotline:
+32 (0) 800 54 438

Toiletten Hotline:
+32 (0) 80 88 03 70

REMONDIS-shop