Algemene voorwaarden

§ 1 Definities

(1) Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, of het doen van een offerte daartoe, of aan Opdrachtnemer aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.

(2) Inzamelmiddel(en): alle middelen zoals containers, vaten, pallets, voertuigen, enz. bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.

(3) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon - Consument of Onderneming, in de zin van de bepalingen van het WER, die aan REMONDIS een vraag tot offerte richt, alsmede degene die een aanbod/offerte richt en eenieder die met REMONDIS een overeenkomst sluit. 

(4) Opdrachtnemer: REMONDIS W.C. Déchets 2000, met maatschappelijke zetel te 4970 Stavelot, Route de l'Eau Rouge, met ondernemingsnummer 0449.973.003, REMONDIS De Vocht, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Steenweg op Waarloos 41/A, met ondernemingsnummer  0418.960.420 of REMONDIS Depoorter, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 83, met ondernemingsnummer 0429.189.564 verder REMONDIS genoemd. 

(5) Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die wordt gesloten met REMONDIS.

(6) Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

§ 2 Toepassingsgebied, cliënteel, contracttaalt

(1) Enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing en dit op elk aanbod, offerte en elke Overeenkomst die met REMONDIS worden gesloten, behoudens andersluidende schriftelijke Overeenkomst. Bij afwijking primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden.

(2) Partijen verklaren dat de clausules in onderhavige algemene voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van de Partijen weergeven.

(3) REMONDIS heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen rekening houdende met wijzigingen in sectorale, (inter)nationale wetgeving en belangrijke gebruiken in de sector. Deze worden schriftelijk of digitaal bekend gemaakt en zijn van toepassing op iedere navolgende overeenkomst.

(4) Vertalingen zijn raadpleegbaar via de website of op eerste verzoek. Bij verschillen tussen de taalversies, heeft de Nederlandse tekst voorrang.

(5) De voorwaarden zijn van toepassing zowel op ondernemingen als consumenten, behoudens de in clausules opgenomen uitzondering en behoudens afwijkende dwingende bepalingen.

§ 3 Sluiting van het contract

 (1) OFFERTE - Prijsramingen en offertes zijn indicatief/vrijblijvend op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Een offerte is maximaal 30 kalenderdagen geldig onder voorbehoud van latere wijziging van de prijs. De in de offerte opgegeven prijs kan nooit als een absoluut forfait worden beschouwd. REMONDIS informeert de Opdrachtgever dat bij iedere opdracht nog bijkomende kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten en mutatiekosten, administratiekosten verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, in rekening kunnen worden gebracht.

(2) TOTSTANDKOMING - De overeenkomst wordt geacht te zijn ontstaan op de zetel van REMONDIS.

(3) DUUR – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 60 maanden en wordt de Overeenkomst na afloop daarvan telkens stilzwijgend verlengd voor 60 maanden, tenzij deze door een partij per aangetekend schrijven wordt opgezegd tegen het einde van de lopende termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. De Opdrachtgever-consument kan de Overeenkomst na een eerste verlenging opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

(4) LEVERINGSTERMIJN - Opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief waarbij de Opdrachtnever een redelijke leveringstermijn nastreeft. Het louter verstrijken ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding voor Opdrachtgever. REMONDIS kan in alle geval nooit worden aangesproken voor enige vertragingen ingevolge overmacht (cf. artikel 10). Elke wijziging in de overeenkomst zal eveneens kan aanleiding geven tot aanpassing van de leveringstermijnen.

(5) HOOFDELIJK - Wanneer op verzoek van de Opdrachtgever de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de Opdrachtgever te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk tegenover REMONDIS voor de naleving van alle verbintenissen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

(6) RISICO - Het vervoer van de goederen gebeurt op risico en kost van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever-consument draagt enkel de kost.

§ 4 Verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens

 (1) REMONDIS verzamelt en verwerkt de gegevens van de Opdrachtgever enkel in het kader van de uitvoering van de opdracht en om facturatie, administratieve en/of boekhoudkundige redenen alsook de opvolging ervan. De privacyverklaring is te raadplegen via de website van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen en kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met REMONDIS.

§ 5 Wederzijdse verplichtingen

(1) REMONDIS zal de in de opdracht vermelde diensten uitvoeren binnen de overeengekomen omvang van de diensten. Voor het overige dienen alle maatregelen die naast de eigenlijke dienstverlening worden genomen (bijv. testen, analyse) uitsluitend ter nakoming van de wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden om op ieder moment een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling als ook de gevarenklassen van de Afvalstoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, alsmede de juistheid en volledigheid van de bijhorende documentatie en etikettering te garanderen. Indien de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Hetzelfde voor alle officiële orders die van invloed zijn op de contractuele dienstverlening. Bij schending van deze meldingsverplichtingen draagt de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten en uitgaven.

(2) De dienst wordt - voor zover als mogelijk - uitgevoerd door middel van een mobiel elektronisch registratiesysteem. Bij het ophalen van de containers controleren we de afvalstoffen niet. De basis voor de facturatie is de classificatie van het afval door de afvalverwerkingsinstallatie.

(3) REMONDIS heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep te doen op derden.

(4) Indien de contractueel overeengekomen dienst als gevolg van gewijzigde wettelijke voorschriften niet meer op de voorheen gebruikelijke wijze is toegestaan, zal de dienst volgens de gewijzigde voorschriften worden uitgevoerd. Indien de contractueel overeengekomen dienst niet (langer) mag worden uitgevoerd ingevolge gewijzigde wet- en/of regelgeving, is de Opdrachtgever verplicht om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen.

(5) Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om alle voorwaarden te creëren voor een wettelijk conforme en correcte levering van de dienst en er zorg voor te dragen dat het ter beschikking gestelde afval niet onderworpen is aan de verplichting tot aansluiting en gebruik overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de gemeentelijke afvalwetgeving en dient te worden afgegeven aan een openbaar afvalverwerkingsbedrijf.

(6) De Opdrachtgever is verantwoordelijk en zorgt op eigen kosten voor de verkeersveiligheidsvergunningen voor de inzamelmiddelen en voor vereiste officiële vergunningen voor ingebruikname van de openbare infrastructuur. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het niet beveiligen van de inzamelmiddelen of het ontbreken van de nodige vergunning en vrijwaart ons van alle vorderingen (incl. claims door derden).  De kosten en/of boetes ingevolge het niet naleven hiervan zijn uitsluitend ten laste van de Opdrachtgever. 

(7) De door ons aangegane verplichtingen ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn verantwoordelijkheid op grond van de afvalverwijderingswetgeving. De Opdrachtgever moet in de nodige mate meewerken aan de uitvoering van de opdracht en de verklaringen afleggen die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.

(8) De Opdrachtgever mag de containers alleen vullen met afval dat overeenkomt met de bestelde afvalfractie. Wijzigingen in de samenstelling van het afval moeten onmiddellijk worden gemeld. Volgende afvalstoffen zijn nooit toegelaten in de recipiënten of bij aanlevering: radioactief afval, afval dat een explosiegevaar inhoudt, brandend afval of afval dat (spontane) brand kan veroorzaken.

(9) Het bedieningsmateriaal wordt verzameld na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtgever, tenzij andersluidende overeenkomst. De Opdrachtgever garandeert de uitvoering van de dienst tijdens de normale kantooruren. Overeengekomen servicedata zijn bindend. Voor stilstand en wachttijden die niet door REMONDIS worden veroorzaakt, evenals mislukte reizen, zijn kosten verschuldigd. Voor nutteloos transport, veroorzaakt door de Opdrachtgever, zal een forfaitaire vervoerskost in rekening worden gebracht. 

(10) REMONDIS engageert zich om haar verplichtingen te goeder trouw en naar best vermogen na te komen. 

(11) Bij de inontvangstneming/inzameling van het afval wordt het ons eigendom. Uitgesloten hiervan zijn gevaarlijke afvalstoffen en afvalstoffen die niet overeenkomen met de in de volgorde vermelde afvalstoffen. Dit laatste kan door ons worden geweigerd of op kosten van de Opdrachtgever worden afgevoerd.

(12) Partijen komen overeen dat het de Opdrachtgever niet toegestaan is om de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (laten) brengen dan waar ze door REMONDIS werden afgeleverd. Het is evenmin toegestaan om de Inzamelmiddelen onder te verhuren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, noch om deze door een derde te laten ledigen. 

(13) Bij het einde van de overeenkomst is uitsluitend REMONDIS bevoegd om de Inzamelmiddelen op te halen. 

(14) In het geval de Opdrachtgever zijn bedrijf/uitbating overdraagt, komen Partijen overeen dat de Overeenkomst dient te worden voortgezet door de overnemer onder dezelfde voorwaarden. Het is aan de Opdrachtgever om zijn overnemer hieromtrent te informeren. REMONDIS  beschikt over de mogelijkheid om de lopende Overeenkomst te verbreken binnen de termijn van 2 maand nadat zij schriftelijk kennis heeft gekregen van de identiteit van de overnemer zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding lastens REMONDIS. 

§ 6 Terbeschikkingstelling van Inzamelmiddelen

(1) Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van aanpassingen aan de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

(2) De Opdrachtgever verbindt zich de inzamelmiddelen  als goede huisvader te behandelen, de bedieningswijze van de producent te respecteren, specifiek de vulgraad alsook het maximaal gewicht te respecteren. De opdrachtnemer heeft het recht om inzamelmiddelen niet te ledigen of afvoer te weigeren bij inbreuk.

(3) Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever de Inzamelmiddelen correct zal onderhouden, instaat voor de bewaring ervan en aansprakelijk is voor schade aan derden.   De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het gebruik van de Inzamelmiddelen staakt, dienen de Inzamelmiddelen, behoudens gebruikelijke slijtage, schoon, leeg en in de originele staat terug te worden bezorgd.

(4) De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (inclusief schade aan derden) alsook voor sterke verontreiniging veroorzaakt door of ten gevolge van ondeugdelijk gebruik van de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen, behoudens bij reeds aanwezige gebreken of normale slijtage. Schades of andere wijzigingen dienen ons schriftelijk meegedeeld te worden, en dit uiterlijk binnen de twee dagen na de ter beschikkingstelling en vóór ingebruikname. 

(5) De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de standplaats van de inzamelmiddelen. Hier wordt nadrukkelijk gewezen op een vaste ondergrond en gegarandeerde vrije toegang voor plaatsing en afhaling. Als de Opdrachtgever in haar bestelling geen specifieke mededeling met betrekking tot de standplaats heeft doorgegeven of is de doorgegeven plaats ongeschikt, dan is REMONDIS gemachtigd een volgens haar gepaste plaats uit te kiezen. Verplaatsingen van de inzamelmiddelen  zonder onze toestemming zijn niet toegelaten. 

(6) REMONDIS engageert zich redelijkerwijze om geschikte Inzamelmiddelen ter beschikking te stellen in overeenstemming met de door de Opdrachtgever gekregen informatie en instructies. 

§ 7 Prijzen en prijsaanpassing

 (1) PRIJZEN - De opgegeven prijzen zijn in euro, exclusief  BTW en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, al welke kosten, heffingen en belastingen apart aan de Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

(2) MEERWERK - Onder voorbehoud van een afwijkende regeling zijn de in de bestelling vermelde prijzen van toepassing die worden bevestigd in de orderbevestiging. Zij omvatten alleen de diensten die in het contract zijn gespecificeerd. Bijkomende of speciale diensten, op vraag van de opdrachtgever of ingevolge wettelijke wijzigingen of officiële orders, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.  Dit omvat ook de verwijdering van containers waarvan het maximale vulgewicht wordt overschreden. Door de Opdrachtgever gevraagde meerwerken en/of veranderingen kunnen worden aangetoond met alle middelen en geven aanleiding tot een meerprijs. 

(3) ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN - Indien de kosten van het werk aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van REMONDIS en/of door omstandigheden waarmee REMONDIS ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon houden of behoorde te houden, kan REMONDIS zijn prijzen hieraan aanpassen. REMONDIS kan eveneens de prijs verhogen in het geval de fabrikant of zijn leverancier zijn prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen, zoals (niet-limitatief) onder meer belastingen, heffingen, devaluaties of revaluaties, transportkosten, loonkosten en/of brandstofkosten, grondstof-, energie- en verwerkingsprijzen, gewijzigd worden en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging. In het geval de Opdrachtnever de prijs dient te wijzigen en dit een aanzienlijke prijsverhoging van meer dan 40 % teweegbrengt, heeft de Opdrachtgever-consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties.  

(4) ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN - Indien de kosten van het werk aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van REMONDIS en/of door omstandigheden waarmee REMONDIS ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon houden of behoorde te houden, kan REMONDIS zijn prijzen hieraan aanpassen. REMONDIS kan eveneens de prijs verhogen in het geval de fabrikant of zijn leverancier zijn prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen, zoals (niet-limitatief) onder meer belastingen, heffingen, devaluaties of revaluaties, transportkosten, loonkosten en/of brandstofkosten, grondstof-, energie- en verwerkingsprijzen, gewijzigd worden en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging. In het geval de Opdrachtnever de prijs dient te wijzigen en dit een aanzienlijke prijsverhoging van meer dan 40 % teweegbrengt, heeft de Opdrachtgever-consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties.  

§ 8 Betalingsvoorwaarden

(1) Alle betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur en minstens binnen de 14 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan REMONDIS. Bij gebreke aan protest binnen de voormelde termijn, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de factuur.

(2) De factuur is betaalbaar, zonder korting, op de zetel van REMONDIS binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling van de factuur na vervaldatum, zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum van 8%, per jaar meer een conventionele forfaitaire schadevergoeding op het volledige factuurbedrag van 10 % met een minimum van 150,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.

(3) De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van verdere prestaties met onmiddellijke ingang op te schorten zonder voorafgaandelijke kennisgeving.  Abonnementsgeld voor de aanwezige Inzamelmiddelen blijft verschuldigd. 

(4) De Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of retentie, tenzij de tegenvordering onbetwist is of in rechte vaststaat.

§ 9 Klachten en aansprakelijkheid

(1) Gelet op de specifieke kenmerken en het specifieke gebruik van de Inzamelmiddelen, dienen klachten omtrent zichtbare gebreken en/of non-conformiteit door Opdrachtgever bij aangetekend schrijven en uiterlijk op het ogenblik van de terbeschikkingstelling te worden geformuleerd, en in ieder geval vóór de ingebruikname. Klachten over verborgen gebreken moeten aan Opdrachtnemen ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan.

(2) Aansprakelijkheidsbeperkingen van de leveranciers of medecontractanten van REMONDIS zijn tevens tegenwerpelijk aan de opdrachtgever.

(3) REMONDIS is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar uitvoeringsagenten. REMONDIS is enkel aansprakelijk voor voorzienbare schade.

(4) Onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat eventueel voor rekening van Opdrachtnemer dient te komen. REMONDIS  is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

(5) Indien de aansprakelijkheidsverzekering in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. 

(6) Niettegenstaande het voorgaande, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geen geval meer bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend euro).

(7) REMONDIS is niet aansprakelijk voor door derden of Opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of overige zaakschade veroorzaakt door een Inzamelmiddel of de plaatsing of afhaling daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van ernstig ondeskundig handelen van de Opdrachtnemer. 

(8) Indien Opdrachtgever de Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit de geldende wet -en regelgeving, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of (schriftelijke) instructies van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 

(9) De Opdrachtgever is tegenover REMONDIS aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie en alle schade die voortvloeit uit het feit dat hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

(10) De Opdrachtgever vrijwaart REMONDIS bij aanspraken van derden.

§ 10 Overmacht

(1) Onze verplichtingen worden opgeschort en REMONDIS is in geen enkel geval aansprakelijk voor verliezen, schade of verwondingen ten gevolge van een gebeurtenis die onze diensten wezenlijk belemmert buiten onze wil of toestand van overmacht, waaronder niet-limitatief: stakingen, uitsluitingen, lock-outs of boycots, oorlogshandelingen, gewelddadige of gewapende acties of inactiviteit, kaping of terroristische handelingen, tijdelijke of plotse overheidsmaatregelen, inbeslagneming, transportmoeilijkheden, verbeurdverklaring of onteigening, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden , epidemie, het uitvallen van stroom of digitale voorzieningen; en dit zowel bij REMONDIS of haar toeleveranciers.  

§ 11 Beëindiging

(1) Indien de Opdrachtgever wenst af te zien van de overeenkomst nog voor de aanvang van de uitvoering ervan, zal laatstgenoemde gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire administratiekost ten bedrage 350 EUR, onverminderd het recht om aanvullende schade te bewijzen.

(2) Partijen erkennen dat in de in huidige algemene voorwaarden bedongen forfaitaire schadevergoedingen rekening wordt gehouden met de gevolgen van de beëindiging en dit evenwichtig is ten aanzien van Partijen.

(3) Opzegging.
a. Iedere Partij beschikt over het recht om de Overeenkomst, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien en zodra die andere Partij (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een schuldenregeling of reorganisatieprocedure wordt opgestart, een aanvraag tot bewindvoering aanhangig is gemaakt of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; (b.) in staat van vereffening verkeert of wordt ontbonden, behoudens voor zover dit gebeurt in het kader van een interne reorganisatie; (c )op (een deel van) de in het kader van de Overeenkomst door of namens de andere Partij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.

b. De Opdrachtgever die de overeenkomst niet kan of niet wil verderzetten, heeft de mogelijkheid om deze voortijdig op te zeggen bij aangetekend schrijven mits betaling van een forfaitaire vergoeding van 50 % van de totale aannemingsprijs volgens de nog resterende duur, met een minimum van 350 EUR. De niet-betaling van de opzegvergoeding door de Opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen na diens aangetekend opzegschrijven houdt in dat de overeenkomst niet is beëindigd en bijgevolg dient uitgevoerd, waarbij REMONDIS echter het recht heeft de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 11.4. Bij opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is laatstgenoemde verplicht de Afvalstoffen omschreven in de Overeenkomst op eerste verzoek van Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico terug te nemen en om eventuele Inzamelmiddelen aan Opdrachtnemer terug te geven, tenzij Partijen anders overeenkomen.

c.Indien de Overeenkomst voortijdig wordt verbroken ingevolge een wanprestatie in hoofde van de Opdrachtgever, zal laatstgenoemde gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de totale aannemingsprijs volgens de nog resterende duur, met een minimum van 350 EUR. 

d. Indien de Opdrachtnemer herhaaldelijk, minimum drie keer keer, eenzijdig de leverings- of uitvoeringstermijn onredelijk wijzigt of niet nakomt, en geen gevolg geeft binnen redelijke termijn aan de aangetekende aanmaning tot naleving, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst binnen de 14 dagen na kennisname zonder kosten op te zeggen bij aangetekend schrijven. De Opdrachtgever-consument heeft recht op een forfaitaire vergoeding van 25 % van de totale aannemingsprijs volgens de nog resterende duur, met een minimum van 350 EUR. 

e. Indien vervallen factuurbedrag(en), na aanmaning door REMONDIS, niet worden voldaan binnen de 15 dagen behelst dit de keuze van de Opdrachtgever om gebruik te maken van zijn/haar contractueel recht om de overeenkomst éénzijdig op te zeggen zodat een forfaitaire vergoeding verschuldigd zal zijn conform art. 11.3.b. 

(4) Ontbinding
a.Elke ernstige wanprestatie in hoofde van de Opdrachtgever rechtvaardigt dat REMONDIS, na aanmaning -behoudens bij zware ernst of hoogdringendheid-, de overeenkomst bij aangetekend schrijven als buitengerechtelijk ontbonden kan beschouwen, onverminderd het recht om de ontbinding te vorderen in rechte voor wanprestaties lastens de opdrachtgever.  Herhaalde wanprestatie en inbreuken op artikel 5 en 6, ondanks aanmaning, maken een ernstige wanprestatie uit.

b.In geval van ontbinding, is REMONDIS gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 50% van de totale aannemingsprijs volgens de nog resterende duur, met een minimum van 350 EUR, ongeacht de bedragen die reeds door de Opdrachtgever op het ogenblik van de ontbinding werden betaald en onverminderd het recht om aanvullende schade te bewijzen.

c. Herhaaldelijke weigering zonder opgave van geldige reden door Opdrachtnemer tot uitvoering, na aanmaning met een laatste redelijke uitvoeringstermijn, vormt een ernstige wanprestatie die rechtvaardigt dat de Opdrachtgever de overeenkomst bij aangetekend schrijven als buitengerechtelijk ontbonden kan beschouwen, onverminderd het recht om de ontbinding te vordering in recht wegens wanprestaties lastens de opdrachtnemer.

d. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever-consument gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 25% van de totale aannemingsprijs volgens de nog resterende duur, met een minimum van 350 EUR, ongeacht de bedragen die reeds door de Opdrachtgever op het ogenblik van de ontbinding werden betaald en onverminderd het recht om aanvullende schade te bewijzen. 

§ 12 Slotbepalingen

(1) De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

(2) Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe om ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die het economische doel van de ongeldige bepalingen en de wil van partijen zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt in het geval van een contractuele leemte.

(3) Ten aanzien van consument geldt dat enkel de rechtbank die wordt aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en°4 Ger.W. bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Ten aanzien van onderneming geldt dat alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechter van de zetel van REMONDIS.

 

Bijzondere voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, cliënteel, contracttaal
(1) Alle bestellingen, leveringen en diensten op basis van bestellingen van onze Opdrachtgever en via onze online shop zijn onderworpen aan deze bijzondere voorwaarden. Andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bi afwijking primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden.

(2) Partijen verklaren dat de clausules in onderhavige voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van de partijen weergeven.

(3) REMONDIS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen rekening houdende met wijzigingen in sectorale, (inter)nationale wetgeving en belangrijke gebruiken in de sector. Deze worden schriftelijk of digitaal bekend gemaakt en zijn van toepassing op navolgende overeenkomst.

(4) Het aanbod in onze online shop is in gelijke mate gericht op consumenten en ondernemers.

(5) De beschikbare talen voor het sluiten van de overeenkomst zijn het Frans en het Nederlands. De vertalingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend ter informatie. Bij verschillen tussen de taalversies heeft de Nederlandse tekst voorrang.

§ 2 Sluiting van het contract
(1) De presentatie van de diensten in onze online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om te bestellen.

(2) Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, doet de Opdrachtgever een bindend aanbod om de in het besteloverzicht getoonde diensten te bestellen. Tot dit punt kan de Opdrachtgever zijn boekingen corrigeren of afzien van de contractuele verklaring. Onmiddellijk na het indienen van de bestelling ontvangt de Opdrachtgever een bestelbevestiging, die echter geen aanvaarding van het contractuele aanbod inhoudt. Het aanbod wordt pas geacht door ons te zijn aanvaard zodra REMONDIS de Opdrachtgever (per e-mail) een orderbevestiging bezorgt, dan wel met de uitvoering van de bestelling aanvangt.

(3) De overeenkomst wordt geacht te zijn ontstaan op de zetel van REMONDIS.

(4) De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief waarbij REMONDIS zich evenwel engageert om zoveel als mogelijk de opgegeven termijn na te streven. Het louter verstrijken ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding voor de Opdrachtgever. REMONDIS kan in alle geval nooit worden aangesproken voor enige vertragingen ingevolge overmacht (cf. artikel 10)of in geval van niet-tijdige levering door de fabrikanten of leveranciers.

(5) Het vervoer van de goederen gebeurt op risico en kost van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever-consument draagt enkel de kost.

§ 3 Herroepingsrecht
(1) De Opdrachtgever-consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgave kan herroepen. De termijn begint te lopen te rekenen vanaf de dag na de totstandkoming van de overeenkomst. 

De Opdrachtgever -consument richt hiervoor, vóór het verstrijken van de termijn een ondubbelzinnige verklaring aan REMONDIS, Tel.: +32 (0) 800 54 438, E-Mail: info-webshop@remondis.com

(2) Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument. In dat geval erkent de consument dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

(3) Na herroeping, dient de Opdrachtgever -consument onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen waarop de beslissing tot herroeping werd medegedeeld aan REMONDIS, de geleverde goederen terug te bezorgen, tenzij anders overeengekomen.

(4) Na correcte uitoefening van het herroepingsrecht, zal REMONDIS de Opdrachtgever -consument alle betalingen die werden ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), binnen de 14 dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst werd ontvangen, terugbetalen.

(5) Voor deze terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat door de Opdrachtgever -consument voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst; De terugbetaling aan de Opdrachtgever-consument wordt niet in rekening gebracht.

(6) Indien de Opdrachtgever-consument heeft verzocht om de diensten te beginnen tijdens de opzegtermijn, betaalt de Opdrachtgever-consument een redelijk bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten op het moment dat van de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract in vergelijking met de totale omvang van de diensten die in het contract zijn voorzien. Het evenredige bedrag dat de consument aan de onderneming moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

(7) De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor partijen om enerzijds de overeenkomst op afstand uit te voeren of anderzijds om een overeenkomst op afstand te sluiten, in het geval de consument een aanbod heeft gedaan.

§ 4 Verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens
(1) De Opdrachtgever kan in onze online shop diensten bestellen als gast of als geregistreerde gebruiker. Als geregistreerde gebruiker hoeft hij niet telkens zijn persoonlijke gegevens in te voeren, maar kan hij zich op eenvoudige wijze met zijn e-mailadres en het wachtwoord dat hij bij de registratie vrij heeft gekozen, aanmelden voordat hij bestelt.

(2) Indien de Opdrachtgever een klantaccount wenst aan te maken, moet hij/zij naast de informatie die hij/zij bij de registratie van de nieuwe Opdrachtgever heeft verstrekt, een wachtwoord naar keuze opgeven. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe het wachtwoord geheim te houden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het misbruik van de toegangsgegevens.

(3) Om de bestelling uit te voeren en te verwerken, moet de Opdrachtgever het registratieformulier dat op onze website beschikbaar is, elektronisch invullen. De voor de registratie vereiste gegevens moeten volledig en naar waarheid worden verstrekt.

(4) REMONDIS mag de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens verwerken en opslaan voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst en zolang zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn deze gegevens op te slaan. Voor elk verder gebruik van de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever ten behoeve van reclame, marktonderzoek of voor het afstemmen van onze aanbiedingen op de behoeften van de Opdrachtgever is de uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever nodig, tenzij zij wettelijk verplicht zijn de gegevens vrij te geven. Alle door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet op de gegevensbescherming. Details zijn te vinden in de privacyverklaring op de website.

(5) Indien de Opdrachtgever een klantaccount aanmaakt, worden de door hem/haar verstrekte gegevens in zijn/haar klantaccount opgeslagen totdat hij/zij deze zelf verwijdert. Als de Opdrachtgever geen klantaccount aanmaakt, slaat REMONDIS zijn gegevens alleen op in het kader van onze fiscale en handelsrechtelijke verplichtingen.

(6) Indien de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever veranderen, is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het updaten ervan.

§ 5 Wederzijdse verplichtingen
(1) REMONDIS zal de in de opdracht vermelde diensten uitvoeren binnen de overeengekomen omvang van de diensten. Voor het overige dienen alle maatregelen die naast de eigenlijke dienstverlening worden genomen (bijv. testen, analyse) uitsluitend ter nakoming van de wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden om op ieder moment een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling als ook de gevarenklassen van de Afvalstoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, alsmede de juistheid en volledigheid van de bijhorende documentatie en etikettering te garanderen. Indien de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Hetzelfde voor alle officiële orders die van invloed zijn op de contractuele dienstverlening. Bij schending van deze meldingsverplichtingen draagt de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten en uitgaven.

(2) De dienst wordt - voor zover mogelijk - uitgevoerd door middel van een mobiel elektronisch registratiesysteem. Bij het ophalen van de containers controleren we de afvalstoffen niet. De basis voor de facturatie is de classificatie van het afval door de afvalverwerkingsinstallatie.

(3) REMONDIS heeft  het recht om voor de uitvoering van deze overeenkomst beroep te doen op derden.

(4) Indien de contractueel overeengekomen dienst als gevolg van gewijzigde wettelijke voorschriften niet meer op de voorheen gebruikelijke wijze is toegestaan, zal REMONDIS de dienst volgens de gewijzigde voorschriften uitvoeren. Indien de contractueel overeengekomen dienst niet (langer) mag worden uitgevoerd ingevolge gewijzigde wet- en/of regelgeving, is de Opdrachtgever verplicht om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen.

(5) Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om alle voorwaarden te creëren voor een wettelijk conforme en correcte levering van de dienst. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het ter beschikking gestelde afval niet onderworpen is aan de verplichting tot aansluiting en gebruik overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de gemeentelijke afvalwetgeving en dient te worden afgegeven aan een openbaar afvalverwerkingsbedrijf.

(6) De Opdrachtgever is op eigen kosten verantwoordelijk voor de verkeersveiligheidsvergunningen voor de inzamelmiddelen , voor de vereiste officiële vergunningen voor ingebruikname van de openbare infrastructuur. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het niet beveiligen van de inzamelmiddelen  of het ontbreken van de nodige vergunning en vrijwaart ons van alle vorderingen en claims door derden.  Enige kosten hiervoor en/of boetes ingevolge het niet naleven hiervan zijn uitsluitend ten laste van de Opdrachtgever.

(7) De door ons aangegane verplichtingen ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn verantwoordelijkheid op grond van de afvalverwijderingswetgeving. De Opdrachtgever moet in de nodige mate meewerken aan de uitvoering van de opdracht en de verklaringen afleggen die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.

(8) De Opdrachtgever mag de containers alleen vullen met afval dat overeenkomt met de bestelde afvalfractie. Wijzigingen in de samenstelling van het afval moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld. Volgende afvalstoffen zijn nooit toegelaten in de recipiënten of bij aanlevering: radioactief afval, afval dat een explosiegevaar inhoudt, brandend afval of afval dat (spontane) brand kan veroorzaken.

(9) Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een orderbevestiging via mail. Fouten in deze bevestiging moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden. Het bedieningsmateriaal wordt verzameld na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtgever , tenzij een andersluidende overeenkomst. De Opdrachtgever garandeert de uitvoering van de dienst tijdens de normale kantooruren. Overeengekomen servicedata zijn bindend. Voor stilstand en wachttijden die niet door ons worden veroorzaakt, evenals mislukte reizen, zijn kosten verschuldigd. Voor nutteloos transport, veroorzaakt door de Opdrachtgever , zal een forfaitaire vervoerskost in rekening worden gebracht.

(10) REMONDIS engageert zich om haar verplichtingen te goeder trouw en naar best vermogen na te komen.

(11) Bij de inontvangstneming/inzameling van het afval wordt het ons eigendom. Uitgesloten hiervan zijn gevaarlijke afvalstoffen en afvalstoffen die niet overeenkomen met de in de volgorde vermelde afvalstoffen. Dit laatste kan door ons worden geweigerd of op kosten van de Opdrachtgever worden afgevoerd.

(12) Partijen komen overeen dat het de Opdrachtgever niet toegestaan is om de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (laten) brengen dan waar ze door REMONDIS werden afgeleverd. Het is evenmin toegestaan om de Inzamelmiddelen onder te verhuren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, noch om deze door een derde te laten ledigen. 

(13) Bij het einde van de overeenkomst is uitsluitend REMONDIS bevoegd om de Inzamelmiddelen op te halen. 

§ 6 Terbeschikkingstelling van inzamelmiddelen
(1) Partijen komen overeen dat Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, zal gebruiken. Het aanbrengen van aanpassingen of toevoegingen aan de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen is niet toegestaan.

(2) De Opdrachtgever verbindt zich de inzamelmiddelen  als goede huisvader te behandelen, de bedieningswijze van de producent te respecteren, specifiek de vulgraad alsook het maximaal gewicht te respecteren. De opdrachtnemer heeft het recht om inzamelmiddelen niet te ledigen of afvoer te weigeren bij inbreuk.

(3) Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever de Inzamelmiddelen correct zal onderhouden, instaat voor de bewaring en aansprakelijk is voor schade aan derden.  De Opdrachtgever zal gehouden zijn tot vrijwaring van REMONDIS bij aanspraken van derden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de Opdrachtgever.  Indien de Opdrachtgever het gebruik van de Inzamelmiddelen staakt, dienen de Inzamelmiddelen, behoudens gebruikelijke slijtage, schoon, leeg en in de originele staat terug worden bezorgd. 

(4) De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (inclusief schade aan derden) alsook voor sterke verontreiniging veroorzaakt door of ten gevolge van ondeugdelijk gebruik van de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen, behoudens bij reeds aanwezige gebreken of normale slijtage. Schades of andere wijzigingen dienen ons schriftelijk meegedeeld te worden, en dit uiterlijk binnen de twee dagen na de ter beschikkingstelling en vóór ingebruikname.

(5) De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de standplaats van de inzamelmiddelen . Hier wordt nadrukkelijk gewezen op een vaste ondergrond en gegarandeerde vrije toegang voor plaatsing en afhaling. Als de Opdrachtgever in haar bestelling geen specifieke mededeling met betrekking tot de standplaats heeft doorgegeven of is de doorgegeven plaats ongeschikt, dan is REMONDIS gemachtigd een volgens haar gepaste plaats, uit te kiezen. Verplaatsingen van de inzamelmiddelen  zonder onze toestemming zijn niet toegelaten. 

(6) De Opdrachtnemer engageert zich redelijkerwijze om geschikte Inzamelmiddelen ter beschikking te stellen in overeenstemming met de door de Opdrachtgever gekregen informatie en instructies. 

(7) Voor een termijn van 7 dagen wordende inzamelmiddelen  huurvrij ter vervoeging gesteld. Na het verstrijken van deze termijn wordt een huur van €1,00 per dag per middel aangerekend, tenzij anders overeengekomen.

§ 7 Prijzen en prijsaanpassing
(1) De opgegeven prijzen zijn in euro, exclusief  BTW en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, al welke kosten, heffingen en belastingen apart aan de Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

(2) Onder voorbehoud van een afwijkende regeling zijn de in de bestelling vermelde prijzen van toepassing die worden bevestigd in de orderbevestiging. Zij omvatten alleen de diensten die in het contract zijn gespecificeerd. Bijkomende of speciale diensten, op vraag van de opdrachtgever of ingevolge wettelijke wijzigingen of officiële orders, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.  Dit omvat ook de verwijdering van containers waarvan het maximale vulgewicht wordt overschreden. Door de Opdrachtgever gevraagde meerwerken en/of veranderingen kunnen worden aangetoond met alle middelen en geven aanleiding tot een meerprijs.

(3) Indien de kosten van het werk aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van REMONDIS en/of door omstandigheden waarmee zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon houden of behoorde te houden, kan REMONDIS  zijn prijzen hieraan aanpassen. REMONDIS kan eveneens de prijs verhogen in het geval de fabrikant of zijn leverancier zijn prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen, zoals (niet-limitatief) onder meer belastingen, heffingen, devaluaties of revaluaties, transportkosten, loonkosten en/of brandstofkosten, grondstof-, energie- en verwerkingsprijzen, gewijzigd worden en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging. In het geval de Opdrachtgever de prijs dient te wijzigen en dit een aanzienlijke prijsverhoging van meer dan 40 % teweegbrengt, heeft de Opdrachtnever-consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties. 

(4) Indien er meer dan 4 maanden liggen tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de dienst, is REMONDIS gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen met het bedrag waarmee de kosten zoals voormeld zijn gestegen, en waarop de prijsberekening is gebaseerd.

§ 8 Betalingsvoorwaarden
(1) De betaling gebeurt naar keuze van de Opdrachtgever met behulp van de in de online shop aangeboden betalingsmogelijkheden.  Tenzij anders is overeengekomen, wordt de dienst alleen geleverd tegen vooruitbetaling. 

(2) ndien de betaling met een creditcard wordt gedaan, heeft REMONDIS het recht om de factuur via de creditcardmaatschappij te autoriseren. De rekening wordt onmiddellijk gedebiteerd, uiterlijk 14 dagen na de bestelling. 

(3) Bij gebreke aan tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum van 8% per jaar, meer een conventionele forfaitaire schadevergoeding op het volledige factuurbedrag van 10 % met een minimum van 150,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.

(4) De Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of retentie, tenzij de tegenvordering onbetwist is of in rechte vaststaat.

§ 9 Klachten en aansprakelijkheid
(1) Gelet op de specifieke kenmerken en het specifieke gebruik van de Inzamelmiddelen, dienen klachten omtrent zichtbare gebreken en/of non-conformiteit bij aangetekend schrijven en uiterlijk op het ogenblik van de terbeschikkingstelling te worden geformuleerd, en in ieder geval vóór de ingebruikname. Klachten over verborgen gebreken moeten ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan.

(2) Aansprakelijkheidsbeperkingen van de leveranciers of medecontractanten van REMONDIS   zijn tevens tegenwerpelijk aan de Opdrachtgever.

(3) REMONDIS s niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van REMONDIS of haar uitvoeringsagenten. Zij is enkel aansprakelijk voor voorzienbare schade.

(4) Onverminderd het overige bepaalde in deze voorwaarden, is iedere aansprakelijkheid van REMONDIS  in alle gevallen beperkt tot het bedrag van wat de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat eventueel voor rekening van REMONDIS dient te komen. REMONDIS is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

(5) Indien de aansprakelijkheidsverzekering in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van REMONDIS beperkt tot het bedrag dat aan de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit.

(6) Niettegenstaande het voorgaande, zal de aansprakelijkheid van REMONDIS in geen geval meer bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend euro).

(7) REMONDIS is niet aansprakelijk voor door derden of door de Opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of overige zaakschade veroorzaakt door een Inzamelmiddel of de plaatsing of afhaling daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van ernstig ondeskundig handelen van REMONDIS.

(8) Indien de Opdrachtgever de Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit de geldende wet -en regelgeving, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of (schriftelijke) instructies van REMONDIS, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 

(9) De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en voor alle schade die voortvloeit uit het feit dat hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. 

(10) De Opdrachtgever vrijwaart REMONDIS bij aanspraken van derden.

(11) De Opdrachtgever beschikt over de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Dispute Resolution-platform.

§ 10 Overmacht
(1) De verplichtingen van REMONDIS worden opgeschort en voornoemde is in geen enkel geval aansprakelijk voor verliezen, schade of verwondingen ten gevolge van een gebeurtenis die onze diensten wezenlijk belemmert buiten onze wil of toestand van overmacht, waaronder niet-limitatief: stakingen, uitsluitingen, lock-outs of boycots, oorlogshandelingen, gewelddadige of gewapende acties of inactiviteit, kaping of terroristische handelingen, tijdelijke of plotse overheidsmaatregelen, inbeslagneming, transportmoeilijkheden, verbeurdverklaring of onteigening, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden , epidemie, het uitvallen van stroom of digitale voorzieningen; en dit zowel bij de Opdrachtnemer of haar toeleveranciers. 

§ 11 Slotbepalingen
(1) De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

(2) Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe om ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die het economische doel van de ongeldige bepalingen en de wil van partijen zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt in het geval van een contractuele leemte.

(3) Ten aanzien van consument geldt dat enkel de rechtbank die wordt aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en°4 Ger.W. bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Ten aanzien van onderneming geldt dat alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechter van de zetel van REMONDIS.

Laatst bekeken

Container Hotline:
+32 (0) 800 54 438

Toiletten Hotline:
+32 (0) 80 88 03 70

REMONDIS-shop